نقش برنامه ریزی مسیر شغلی در موفقیت سازمان

نویسندگان

چکیده

نگهداشت نیروهای کارآمد، متخصص و با ارزش سازمانها در عصر حاضر، یکی از مهمترین نگرانی‌های سازمان‌ها مخصوصا سازمان‌های دارای تکنولوژی‌های پیشرفته می‌‌باشد. اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت شغلی منابع انسانی در این سازمان‌ها به شدت افزایش یافته است و در حوزه‌های مختلف مدیریت منابع انسانی، رویکرد برنامه‌ریزی کارراهه شغلی بسیار مورد توجه بوده است. هیچ یک از طرح های منابع انسانی بدون در نظر گرفتن اهداف و آرزوهای شغلی کارکنان کامیاب نخواهد بود. برنامه‌ریزی مسیر شغلی فرایندی است که در آن فرد در طول زندگی کاری خویش، هدف‌های خدمتی شخصی خود را روشن می‌کند و همواره به گونه‌ای رفتار می‌کند که بتواند در پایان به همه این هدف‌ها دست یابد .و مدیریت مسیر شغلی فرایند تصمیم‌گیری در باره پذیرش یا رد فرصت‌های کار برای کارکنان است. لذا در این راستا در این مقاله ابتدا تعریفی از مسیر شغلی ارائه می گردد و پس از بیان اهمیت و ضرورت موضوع ،انواع مدل‌های مسیر شغلی ارایه می گردد.

کلیدواژه‌ها