بررسی تاثیر سبک رهبری فرماندهان و مدیران بر انضباط کارکنان کلانتری های استان تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چهار سبک رهبری(دستوری،حمایتی؛مشارکتی،تفویضی) فرماندهان و مدیران بر انضباط کارکنان در کلانتری های استان تهران می‌باشد پژوهش حاضر براساس هدف، کاربردی است و از نظر روش همبستگی است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه تنظیم و اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش روسای کلانتری ها و کارکنان کلانتری های استان تهران می باشد. روش نمونه گیری طبقه ای ساده وحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده شده است براساس نتایج حاصله هر پنج فرضیه مذکور مورد تائید قرار گرفت لذا می توان اظهار نمود سبک رهبری فرماندهان و مدیران بر انضباط کاری کارکنان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها