علل و عوامل بروز تخلفات انضباطی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در سازمان ناجا

نویسندگان

چکیده

‌‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که جهت اجرای بهینه مأموریت‌های خود باید بتواند نظم و انضباط را در تمامی بدنه سازمان خصوصاً کارکنان، جاری و ساری نماید تا ضمن پیشگیری و کاهش تخلفات انضباطی که خود پایه و اساس بروز جرایم در سازمان خواهد بود، سازمانی مفید و مؤثر در برقراری نظم و انضباط اجتماعی نیز باشد. لذا توجه به راهکارهای جلوگیری از تخلفات انضباطی بخش مهمی از نیازهای پژوهشی سازمان برای تدوین برنامه بهسازی کیفیت نیروی انسانی را تشکیل می دهد. این تحقیق با رویکردی کمی و با استفاده از روش پیمایشی و پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته، در پی بررسی علل بروز تخلفات انضباطی در بین کارکنان ناجا و تبیین راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 381 نفر تعیین که با توجه به احتمال عدم تکمیل دقیق و یا عدم عودت به موقع پرسش‌نامه ها، تعداد 400 نفر از کارکنان متخلف ده یگان که بالاترین نرخ تخلفات را داشته با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. برای سنجش اعتبار پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار پرسش‌نامه برآورد گردید که این ضریب برابر با 811/0 می‌باشد. ‌بر اساس نتایج به دست آمده مهم‌ترین تخلفات شایع به ترتیب غیبت، سستی و سهل‌انگاری در انجام وظایف، عدم حضور به موقع در محل خدمت، عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم احساس مسئولیت در خدمت می باشد و همچنین به ترتیب رابطه معناداری بین عوامل سازمانی ( مدیریتی و غیر‌مدیریتی)، برون سازمانی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی) و فردی (سن، جنس، تحصیلات، میزان درآمد، سنوات خدمتی، درجه، نوع خدمت صفی یا ستادی و...) با میزان تخلفات انضباطی شایع در بین کارکنان ناجا وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها