شیوه های جذب پلیس زن در یگان ویژه

نویسنده

چکیده

چگونگی تأمین نیاز یگان ویژه به زنان پلیس برای انجام مأموریت‌های خاص در وضعیت‌های سفید، خاکستری، زرد و قرمز، هدف مقاله حاضر بود که با 3سؤال در زمینه نحوه جذب سازمان در یگان‌های ویژه و چگونگی استفاده از ظرفیت‌های موجود زنان در این یگان و بررسی محاسن و معایب هریک از شیوه‌ها مطرح شد.
برای پاسخ به سؤالات فوق از روش تحقیق کیفی با بهره‌گیری از تکنیک‌ بحث گروهی و جامعه آماری نخبگان زن شاغل در سپاه، بسیج، دانشگاه‌ها و ناجا استفاده شد. حجم نمونه 22نفر بود که به شیوه نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی انتخاب و در دو بحث گروهی مجزا هرگروه 11نفر شرکت کردند.
اعضای بحث گروهی شش شیوه برای بکارگیری زنان در یگان ویژه ارائه دادند که شامل استخدام افسر زن، استخدام درجه دار زن، استفاده از ظرفیت زنان موجود در ناجا در قالب سازمان دوم، بهره‌گیری از پلیس افتخاری، خواهران بسیجی و زنان مجرب و با انگیزه بصورت قراردادی بود. معایب و محاسن هریک از این شیوه-های بررسی شد و نتیجه‌گیری شد که در شرایط فوق‌العاده و بحرانی استفاده از زنان شاغل در ناجا و بسیجیان توصیه می‌شود و در شرایط سفید و خاکستری استفاده از پلیس افتخاری یا قراردادی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها