اولویت بندی معیارها و ضوابط گزینش کارکنان ناجا

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجو کارشناسی ارشد منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

سرمایه های انسانی، از مه مترین سرمایه های هر سازمانی م یباشد و انتخاب و تأمین مناسب نیازمندی
نیروی انسانی شایسته در سازما نها و از جمله ناجا به عنوان یکی از نهاد های مهم در تأمین امنیت ملی و
اجتماعی، همواره مورد عنایت مدیران نیروی انسانی بوده است هدف ا زاین تحقیق اولویت بندی معیارها
و ضوابط گزینش کارکنان ناجا م یباشد.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی
پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته م یباشد.جامعه آماری 140 نفر از مدیران
و کارشناسان گزینش ناجا، استان ها و یگا نها بوده که با توجه به محدود بودن جامعه آماری حجم نمونه به
صورت تمام شمار انجام گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه از طریق
84 محاسبه شده است. آزمون های آماری مورد استفاده آزمون کلوموگروف،اسمینروف، / آلفای کرونباخ 6
و تحلیل عاملی م یباشد. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بیشترین فراوانی در مورد Kmo آزمون های
درجه و رتبه پاسخ دهندگان مربوط به افسران جزء و کارمندان هم طراز م یباشد و افسران ارشد و کارمندان
هم طراز و درجه دار و کارمندان هم طراز دررتبه های بعدی قراردارند. میانگین معیارها وملاک های اخلاقی
4دررتبه دوم و معیارها و ملاک های / 4در رتبه اول، معیارها و ملاک های اعتقادی با میانگین 65 / با 70
4 در رتبه سوم قرار دارد. در نهایت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که / اجتماعی با میانگین 64
به ترتیب معیار اخلاقی اولین و مهمترین معیار، سپس معیارهای عقیدتی و معیارهای سیاسی و اجتماعی
و نهایتاً استخدامی در معیار های گزینش کارکنان ناجا باید در جذب و گزینش پلیس مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم
نهج البلاغه
ابطحی،سید حسین (1386)، مدیریت منابع انسانی(چاپ پنجم) انتشارات کرج، موسسه تحقیقات و آموزشی مدیریت
برزنونی، محمدعلی(1387)، مجموعه مقالات اولین همایش علمی – تخصصی گزینش، دفتر تحقیقات کاربردی کاربردی نیروی انسانی ناجا
حسین پور فرد، محمدجواد، رفعتی، حسن و بابا محمودی، سید عبدالرضا،(1395) . بررسی تأثیر استرس شغلی بر اثربخشی مدیران منتخب نظامی. مجله طب نظامی،15(1)، 51-58.
دستورالعمل معیار و ضوابط پایه استخدام پایور و پیمانی در ناجا، (1385)
سرگزی، حمیدرضا (1376)، بررسی عوامل مؤثر در جذب و نگهداری نیروهای انسانی متخصص در سازمان جهاد سازندگی استان سیستان و بلوچستان، پایان نامه کارشناسی ارشد
سید جوادین، سید رضا(1386)، برنامه ریزی نیروی انسانی (چاپ پنجم)، انتشارات تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
غفوری، ناصر (1383)، مقایسه تطبیقی وضعیت جذب و استخدام در پلیس جمهوی اسلامی ایران با کشورهای یونان و پاکستان، پایان نامه کارسناسی ارشد
قنبری، کیومرث (1383)، نظام استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی، پایان نامه کارشناسی ارشد
مجیدی شهروری، محمد علی(1392)، اثر بخشی فرآیند جذب و گزینش در انتخاب پلیس مطلوب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین
مرادی مقدم، حسین(88-87)، رویکرد مناسب در انتخاب و استخدام پلیس شایسته برای نیروی انتظامی تهران بزرگ پایان نامه کارشناسی ارشد
مطلبی ورکانی، ابوطالب.(1395). تأثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، تابستان 59 ، شماره 5: 28-39
مظاهری راد ،حمید (1390)، مروری بر مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها
نونهال، هوشنگ(1384)، بررسی عوامل و موانع مؤثر بر جذب نیروی انسانی ناجا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین
یعقوبی، عادل(1387)، بررسی اثربخشی فرآیند نیرویابی در سازمان ناجا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین
Beardwell, I, L. Holden, and T. Claydon (2004). Human Resource Management. Harlow:
FT/Prentice Hall.
 HAMID, J. (2013). Strategic Human Resource Management and Performance: The Universalistic Approach—Case of Tunisia. Journal of Business Studies Quarterly , 5(2), 184-201.