تیپ شناسی شخصیتی کارکنان متخلف ناجا و ارائه الگوی خوشه بندی و پیش بینی تخلفات آنان با استفاده از داد هکاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

تیپ‌شناسی و شخصیت‏شناسی کارکنان در سازمان‌های مختلف، موضوعی نو، مهم و ضروری است. کاربردی که این موضوع می‌تواند در مدیریت منابع انسانی داشته باشد، روزبه‌روز گرایش به شناخت ویژگی‌های شخصیتی کارکنان را بیشتر می‌نماید. در این میان ازجمله جامع‌ترین شیوه‌های شناسایی مهم‌ترین این مؤلفه‌ها، تیپ‌شناسی شخصیتی است. مقاله حاضر باهدف شناخت و طبقه‌بندی شخصیت کارکنان متخلف و ارائه الگوی علمی پیش‌بینی ارتکاب تخلف با استفاده از فنون داده‌کاوی انجام گرفته است. این پژوهش، کاربردی و از نوع پیمایشی تـوصیفی اسـت که در دو فاز مرتبط با یکدیگر اجرا شده است. فاز اول تیپ‌شناسی شخصیتی کارکنان متخلف و فاز دوم الگوی خوشه‌بندی پیش‌بینی ارتکاب تخلف کارکنان بر مبنای داده‌کاوی را ارائه داده است. نتایج حاصله از فاز اول تحقیق گویای آن است که بیشترین فراوانی تیپ‌های شخصیتی در میان کارکنان متخلف به ترتیب متعلق به چهار تیپ شخصیتی ISTJ» ، «ESTJ»،«ISTP» و «INTJ» بوده و این چهار تیپ 41/78 درصد از مجموع کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می‌دهند. جرائم مالی بیشترین فراوانی ارتکاب جرم را در بین گروه مورد تحقیق داشته‌اند. عناوین بعد به ترتیب متعلق به جرائم اخلاقی، جرائم مواد مخدر و جرائم خاص انتظامی است. همچنین نتایج فاز دوم نشان می‌دهد که کارکنان متخلف قابل خوشه‌بندی در سه خوشه اصلی هستند و الگوی دسته‌بندی و پیش‌بینی تخلفات کارکنان در مدلی با یازده بعد احصاء گردید.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، سید حسین و آرمن مهروژان، ) 1372 (، مهندسی رو شها، قومس.
- ابوالحمد، عبدالحمید، ) 1376 (، حقوق اداری ایران، توس.
- ات یکنسون، ریتا و همکاران ) 1379 (. زمینه روان شناسی هیلگارد، ترجمه براهنی،
. تهران، نشر رشد، جلد 1
- احمدی رکن آبادی، ناهید ) 1393 ( بررسی تأثیر آموزش صمیمیت با رو کیردهای
اسلامی بر عملکرد خانواده و کیفیت زندگی زنان متأهل، پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات واحد یزد.
- آرمسترانگ، ما کیل، 1380 ، راهبردهای مدیریت منابع انسانی، ترجمه خدایار
. ابیلی و حسن موفقی، فرا، چاپ اول، 1380
- اژ های، جواد و همکاران ) 1390 ( رابطه ویژگ یهای شخصیت با خود گزارش دهی تقلب
.412- تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی، مجله روانشناسی، ص 424
- بوسکالیا، لئو ) 1370 (. زاده برای عشق، ترجمه محمد انصاری فرد، تهران، نشر البرز.
- پروسن، لورنس ای و جان اولیور پی 1381 ، شخصیت، ترجمه محمد جعفر جوادی و
پروین کدیور، انتشارات آ ییژ.
- تبریزی، محسن ) 1385 ( روانشناسی اجتماعی، تهران، نشر دانشگاه تهران.
- تسلیمی،محمدسعید، ) 1376 (، مدیریت تحول سازمانی،تهران:سمت،چاپاول.
- توسلی، غلامبعباس ) 1382 ( جامعه شناسی کار، تهران، نشر سمت.
- جواهری، فاطمه و همکاران ) 1389 ( تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی
.143- آنان، زن در توسعه و سیاست، ص 162
- حاجی کریمی، عباسعلی و حسن رنگریز، ) 1379 (، مدیریت منابع انسانی، چاپ و
نشر بازرگانی.
- دسلر، گری، ) 1368 (مبانی مدیریت)مترجم:داوودمدنی(،جلداول،تهران:پیشبرد،چاپ
دوم.
- دفت، ریچارد آل، ) 1377 ( مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان
و سید محمد اعرابی، دفتر پژوه شهای فرهنگی.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی