شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی پلیس جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جامعه‌شناسی فرهنگی، واحد دانشگاه آزاد اسلامی بابل

2 گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 گروه جامعه‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

4 دانشیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت سرمایه فرهنگی پلیس، در محیط کارکردی سازمان پلیس و به‌دلیل پیونددادن سایر سرمایه‌های این سازمان در مأموریت‌هایش برای رسیدن به هدف، در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است. هدف این پژوهش، مطالعه جامعه‌شناختی الگوی سرمایه فرهنگی پلیس می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بوده است. جامعه پژوهشی، خبرگان درون و برون‌سازمانی حوزه فرهنگی بودند که برای انتخاب آنها از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. برای تحلیل داده‌های به‌دست آمده از مصاحبه‌ها، از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و سه فرایند پیاده‌سازی، کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده از مصاحبه‌ها، که در چهار سؤال محوری مطرح شده بود، به‌ترتیب به شرح زیر می‌باشند: 1- تعریف مفهوم سرمایه فرهنگی پلیس(دارای 1 مقوله اصلی، 14 مقوله فرعی و 60 مورد کدهای باز). 2- ابعاد سرمایه فرهنگی پلیس(دارای 3 مقوله اصلی، 13 مقوله فرعی و 84 مورد کدهای باز). 3- مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی پلیس(دارای 8 مقوله اصلی، 44 مقوله فرعی و 93 مورد کدهای باز). 4- شاخص‌های سرمایه فرهنگی پلیس(دارای 8 مقوله اصلی، 39 مقوله فرعی و 273 مورد کدهای باز).
مبتنی است در فرایند عملیات کدگذاری این پژوهش، مجموع مقوله‌های اصلی(20 مقوله)، مقوله‌های فرعی(110 مقوله) و کدهای باز(512 کد) محاسبه گردید.
کلیدواژه‌ها: شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها، سرمایه، سرمایه فرهنگی، الگوی سرمایه فرهنگی پلیس.

تازه های تحقیق

تاکنون پلیس در کشورهای در حال توسعه نقش سخت‌افزاری و برخوردهای فیزیکی و چالشی داشته است و نقش نرم افزاری و رفتارهای منطقی و مسالمت‌آمیز در این سازمان کمتر نمود پیدا کرده است. مطالعه جامعه‌شناختی و تبیین سرمایه فرهنگی و هم‌چنین تلاش در جهت ارتقاء آن می‌تواند نقش رفتارهای تساهل‌گرایانه پلیس را در جامعه افزایش دهد.
پس التزام به یک مطالعه هدفمند و منسجم که بتواند به عنوان چارچوبی، مرجعیت لازم ابعاد، ‌مؤلفه‌ها و شاخص‌های مهم این مفهوم)سرمایه فرهنگی(را پوشش دهد، الزامی می‌نماید. آنچه مسلم است اینکه اجرای سیاست‌های کلان پلیس در حوزه رشد و توسعه سرمایه فرهنگی باید با اتخاذ رویکردهای علمی و الگوهای تأیید شده صورت گیرد تا پلیس در انجام مأموریت‌های محوله بر پایه ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مشخص شده الگوی سرمایه فرهنگی، بتواند سرمایه‌های اجتماعی، نمادین و مشارکت‌های مردمی را تحقق بخشیده و به مسئولیت و اهداف اصلی خود که ایجاد نظم و امنیت در جامعه و انتظام بخشی در درون سازمان است، دست پیدا کند. لذا هدف اصلی این مقاله دستیابی به مطالعات جامعه‌شناختی سرمایه فرهنگی پلیس به منظور شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های سرمایه فرهنگی پلیس می‌باشد و مجددا یادآوری گردد که سؤال اصلی پژوهش نیز این است: ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های سرمایه فرهنگی پلیس جمهوری اسلامی ایران کدامند؟
اما درخصوص اهمیت این پژوهش، باید افزود؛ ازآنجایی‌که از وظایف اصلی پلیس هر کشوری برقراری امنیت در جامعه است، "پس امنیت اجتماعی از مقولات جامع و فراگیری است که در سطوح مختلف یک جامعه مطرح بوده است و ارتباط تنگاتنگ با سرمایه فرهنگی دارد و امنیت اجتماعی مطلوب در جامعه‌ای امکان‌پذیر است که شهروندان آن در تمامی سطوح، دارای سرمایه فرهنگی غنی از کلیه جوانب امور باشند و برای نیل به آن باید مدیران و کارکنان واحدهای انتظامی و نظامی بر اساس اجرای پژوهش‌های علمی در زمینه‌های مختلف ارتقاء امنیت و بالاخص ارتقای سرمایه فرهنگی در بین شهروندان خود به‌عنوان وظیفه اصلی خود توجه خاصی مبذول نمایند(عباسی اسفجیر،1397: 111)". پس برقراری امنیت، نیاز به سرمایه‌ای فراتر از سرمایه‌های(اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فیزیکی که ابزار پلیس است) دارد و آن سرمایه فرهنگی است.
امید است نتایج حاصل از این پژوهش به ارائه راهکارهای موثری برای افزایش و ارتقاء سطح سرمایه فرهنگی پلیس(کارکنان و سازمان پلیس) دست یابد. بالاخره اینکه در نهایت تحقیق حاضر، با استفاده از مبانی نظری و تجربیات خبرگان و نقطه نظرات کارشناسان و مشارکت کنندگان، پاسخ مناسبی برای سؤالات مطروحه داشته باشد و با بهره‌گیری از مطالعات انجام شده، به خلاء موجود در حوزه مفهومی و ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی پلیس، پایان دهد.
پیشینه و مبانی نظری تحقیق
به برخی از مطالعات انجام شده در داخل و خارج(پیشینه خارجی و داخلی) به شرح زیر اشاره می‌شود:

کلیدواژه‌ها


شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی پلیس جمهوری اسلامی ایران
محمدرضا باباپور، علی اصغر عباسی اسفجیر، علی رحمانی فیروزجاه، داود دعاگویان
چکیده
 با توجه به اهمیت سرمایه فرهنگی پلیس، در محیط کارکردی سازمان پلیس و به‌دلیل پیوند دادن سایر سرمایه‌های این سازمان در مأموریت‌هایش برای رسیدن به هدف، در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی پلیس بود. پژوهش حاضر، در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته است. اعضای جامعه آماری، خبرگان درون و برون‌سازمانی حوزه فرهنگی بودند که غالبا در رشته جامعه‌شناسی یا به‌طورکلی علوم اجتماعی تحصیل داشتند گزینش، و برای انتخاب آنها از نمونه‌گیری هدفمند(21نفر خبره) استفاده شد. تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل محتوای مصاحبه‌ها از سه فرایند پیاده‌سازی( کدگذاری باز و مقوله‌های اصلی و فرعی) استفاده گردید. نتایج به‌دست آمده از مصاحبه‌ها، که در چهار سؤال محوری مطرح شده بود، به‌ترتیب به شرح زیر می‌باشند: 1- تعریف مفهوم سرمایه فرهنگی پلیس(دارای 1 مقوله اصلی، 14 مقوله فرعی و 60 مورد کدهای باز). 2- ابعاد سرمایه فرهنگی پلیس(دارای 3 مقوله اصلی، 13 مقوله فرعی و 84 مورد کدهای باز). 3- مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی پلیس(دارای 8 مقوله اصلی، 44 مقوله فرعی و 93 مورد کدهای باز). 4- شاخص‌های سرمایه فرهنگی پلیس(دارای 8 مقوله اصلی، 39 مقوله فرعی و 273 مورد کدهای بازمبتنی است بعد از فرایند عملیات کدگذاری با توجه به سؤالات مطرح شده بین خبرگان مذکور، مجموع مقوله‌های اصلی(20 مقوله)، مقوله‌های فرعی(110 مقوله) و کدهای باز(512 کد) محاسبه گردید.
کلیدواژه‌ها:ابعاد، مؤلفه‌ها، سرمایه، سرمایه فرهنگی پلیس.    

منابع:
ابراهیمی لویه، عادل و میرزایی راجعونی، سلیمان(1396). تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، تهران، چاپ اول، لویه.
برندگی، بدری و ربانی خوراسگانی، علی(1396). درآمدی بر نظریه‌های فرهنگ و جامعه‌شناسی فرهنگی، تهران، چاپ اول، جامعه شناسان.
بوردیو، پیر(1395). تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، چاپ چهارم، ثالث.
تراسبی، دیوید(1382). اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی، تهران، نشر نی.
چان، ژانت‌بی. ال( 1396). دگرگونی فرهنگ پلیس، ترجمه سلیمان پاک سرشت، همدان، چاپ اول، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان همدان.
شارع‌پور، محمود و خوش‌فر، غلامرضا(1381). رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان، مطالعۀ موردی شهر تهران، نامه علوم اجتماعی، شماره 20: 147-133
صالحی امیری، سیدرضا و سپهرنیا، رزیتا(1394). الگوی ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران، تهران، چاپ اول، ققنوس.
عباسی اسفجیر، علی اصغر و رازقی مله، هادی(1397). بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت شهروندان شهرستان های استان مازندران، فصلنامه پژوهش های انتظام اجتماعی، سال دهم، شماره دوم.تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین.
غفاری، غلامرضا(1390). سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی، تهران، چاپ اول، جامعه شناسان.
منادی، مرتضی(1386). سرمایۀ فرهنگی و فضای فرهنگی خانوادهها، فصلنامه خانواده و پژوهش، شماره 1:15-35.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی