چالش های اجرای قانون استخدام ناجا مصوب 1382

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

2 دانشگاه امین

چکیده

قانون استخدام ناجا مصوب 1382به عنوان قانونی که کلیه امور مربوط به مدیریت منابع انسانی ناجا براساس و بر مبنای آن انجام می پذیرد از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار بوده و در طول اجرای 14 ساله آن بسیاری از نقاط ضعف و قوت قانون مشخص شده است.
تحقیق حاضر با روش کیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه اکتشافی و همچنین با تکیه بر اقداماتی که در سال های اجرای قانون استخدام ناجا در جهت حل و فصل مشکلات ناشی از اجرای آن انجام پذیرفته سعی در شناسایی چالش های اجرای قانون فوق دارد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون استخدام ناجا، اثرات مثبت و منفی خردو کلان متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی ناجا داشته که برخی از آنها به نحوه انشای ماده بدون در نظر گرفتن تاثیرات اجرای آن در سازمان ناجا بر می گردد و برخی دیگر به دلیل اتخاذ رویه های متعدد و مختلف اجرایی باعث گردیده قانون استخدام ناجا، در عمل از یک فرصت در حوزه مدیریت منابع انسانی به یک تهدید در این حوزه تبدیل گردد.
نتیجه این تحقیق، تحلیلی جامع از چالش های اجرای قانون استخدام ناجا مصوب 1382 ارائه نموده و راهنمایی برای اصلاحات قانون در آینده و همچنین آشنایی محافل علمی ناجا با این چالش ها در راستای رفع آنها و پیشنهاد راهکارهای علمی در این خصوص باشد.

تازه های تحقیق

از زمان تشکیل نیروهای مسلح قوانین استخدامی متعددی در این زمینه تصویب وبه اجرا گذاشته شده که ویژگی اصلی همه ی این قوانین حمایت از کارکنان در جهت پویایی وافزایش توان عملیاتی سازمانها بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون استخدام ارتش مصوب 1336 تا سال 1366 همچنان اجرا می شد، تا اینکه براساس تدابیر بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران مقرر شد کلیه قوانین اعم از کیفری، مدنی وحتی استخدامی براساس فقه مقدس اسلام مجدداً بازنویسی وتصویب گردد. بنابراین در سال 1366 قانون ارتش ج.ا.ا به تصویب رسید واز همان سال اجرایی شد. در ماده204 این قانون صراحتاً نیروهای ژاندارمری وشهربانی تابع آن شناخته شده و در نتیجه می توان گفت تا قبل از تشکیل نیروی انتظامی در سال 1370 قانون ارتش مبنای کار ژاندارمری وشهربانی بوده است. همزمان در این دوران وپس از تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی برخی از وظایف مرتبط با حوزه های پلیس همانند مبارزه با مفاسد اجتماعی وجرایم امنیتی و اخلاقی به این کمیته ها محول وکمیته های مذکور در چارچوب آیین نامه تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی فعالیت می کردند.
در سال 1369 قانون تشکیل نیروی انتظامی که به قانون ادغام نیز مشهور است به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و در نتیجه چهار نیروی شهربانی، ژاندارمری، پلیس قضایی و کمیته های انقلاب اسلامی با یکدیگر ادغام ونیروی انتظامی تشکیل شد.
در سال های ابتدایی تشکیل نیروی انتظامی به دلیل اینکه نیروهای مختلف در کنار یکدیگر مشغول به کار شده بودند و نحوه ی استخدام وسیر ترفیعاتی آنها با یکدیگر متفاوت بود ، قوانین و مقررات متفرقه زیادی تصویب شد تا این مشکلات را حل نماید.به عنوان مثال آیین نامه تطبیق وتعیین جایگاه خدمتی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی به تصویب رسید وبه موجب آن کارکنان کمیته براساس سوابق شغلی، مسئولیت ها ، میزان تحصیلات وارزیابی عملکرد به درجات نظامی نائل شدند. با گذشت چهارسال از تشکیل نیروی انتظامی در نهایت در سال 1374 اولین قانون استخدام ناجا به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.(اسکندری،46:1392)
نهادهای تاثیر گذار بر قوانین استخدامی ناجا
نیروی انتظامی یکی از نهادهای حاکمیتی محسوب می گردد که قوانین و مقررات مرتبط با آن اعم از قوانین استخدامی و قوانین جزایی می بایست از مجرای مشخصی که لزوماً یکی از طرف های تاثیر گذار بر این فرآیند ستاد کل و وزارت کشور می باشد به تصویب برسد لذا در این قسمت تاثیر این نهادها بر قوانین استخدامی ناجا بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها


زمینه و هدف : قانون استخدام ناجا مصوب 1382به عنوان قانونی که کلیه امور مربوط به مدیریت منابع انسانی ناجا براساس و بر مبنای آن انجام می پذیرد از اهمیت وی‍ژه ای برخوردار بوده و در طول اجرای 14 ساله آن بسیاری از نقاط ضعف و قوت قانون مشخص شده است.
روش شناسی :  تحقیق حاضر با روش کیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه اکتشافی و همچنین با تکیه بر اقداماتی که در سال های اجرای قانون استخدام ناجا در جهت حل و فصل مشکلات ناشی از اجرای آن انجام پذیرفته سعی در شناسایی چالش های اجرای قانون فوق دارد.
یافته های تحقیق : نشان می دهد که اجرای قانون استخدام ناجا، اثرات مثبت و منفی خردو کلان متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی ناجا داشته که برخی از آنها به نحوه انشای ماده بدون در نظر گرفتن تاثیرات اجرای آن در سازمان ناجا بر می گردد و برخی دیگر به دلیل اتخاذ رویه های متعدد و مختلف اجرایی باعث گردیده قانون استخدام ناجا، در عمل از یک فرصت در حوزه مدیریت منابع انسانی به یک تهدید در این حوزه تبدیل گردد.
نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق، تحلیلی جامع از چالش های اجرای قانون استخدام ناجا مصوب 1382 ارائه نموده و راهنمایی برای اصلاحات قانون در آینده و همچنین آشنایی محافل علمی ناجا با این چالش ها در راستای رفع آنها و پیشنهاد راهکارهای علمی در این خصوص باشد.

-اسکندری، خسرو، عبدی نژاد، صالح (1392)،  محشای قانون استخدام ناجا ، انتشارات آذر کلک.
-ارشدی، علی یار، دهباشی، مهدی (1392)،  پاسخ؛ (( مجموعه نظریه های حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح))، انتشارات معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع  
-خواجه نیاز آبادی، سعید (1398)  آسیب شناسی انتصاب کارکنان رسته اداری کلانتری های پلیس پیشگیری فاتب در مشاغل غیر مرتبط، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه علوم انتظامی امین
-حمیدی، ناصر، حسین پور، اکبر، کیایی، مجتبی، موسوی، حمید، نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمانی، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهارم، شماره تابستان 1388، ص 112.
-اعرابی، سید محمد، فیاضی، مرجان، استراتژی تحقیق در مدیریت منابع انسانی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال اول، شماره چهارم، پاییز 1388، ص 23-1.
-کشتگر، عبدالعلی، شکوهی، جواد، تبیین رابطه بین سیستم های اطلاعات منابع انسانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی، فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی، سال هشتم، شماره 29، پاییز 1394، ص 152- 131.
-صائبی، محمد، روندها، و چالش های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی، مجله مدرس، دوره 6، شماره 3، پاییز 1381، ص 82-67.
-حسینی، ابوالحسن، نقش مدیریت استعداد در تامین و حفظ منابع انسانی مستعد، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین شماره های 23 و 24، زمستان، 1389، بهار 1390، ص 281-205.
- شیرازی، علی، حسینی رباط، سید منصوره، تحلیل تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 19، سال 1383، ص 18-11.
- جهانگیری، علی، مهر علی، امیر هوشنگ، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حفظ و نگداشت کارکنان متخصص سازمان ، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی "ویژه مدیریت" سال هشتم، شماره 23، تابستان، 87، ص 87-38.
-مجتبایی، کاظم (1394) سازمان انسانی، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ اول
- سید جوادی، سید رضا (1384) مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان ، انتشارات نگاه دانش، چاپ سوم.
- جزینی، نسرین،(1384) مدیریت منابع انسانی، انتشارات نشر نی، چاپ چهارم.
- دعایی، حبیب الله(1389) مدیریت منابع انسانی پیشرفته، انتشارات بیان هدایت نور، چاپ اوّل.
- میرسپاسی، ناصر(1391) مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرش به روند جهانی شدن، انتشارات میر، چاپ دوم.
- آرمسترانگ، مایکل(2010) مدیریت جبران خدمات، ترجمه سید رضا سید جوادی، بهروز پورولی و الهام جمالی پور، انتشارات ارجمند، چاپ اول.
- جعفری مقدم، سعید(1385) مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش، انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ حدیث، چاپ دوم.
فهرست قوانین و آیین نامه های مورد استفاده :
-قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
-قانون مدیریت خدمات کشوری
-آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و درحکم شهید
-قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران.
-قانون استخدام سپاه جمهوری اسلامی ایران.
ابلاغیه های مورد استفاده :
-ابلاغیه های 11 گانه ارشدیت های تحصیلی که از سال 1382 تا سال 1396 صادر گردیده است.
-ابلاغیه تسری ارشدیت های ناجا به سپاه و ارتش
-ابلاغیه تفسیر تبصره 2 ماده 3 قانون استخدام ناجا
-ابلاغیه ضوابط اجرایی بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح
-ابلاغیه تفویض اختیارات فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی) به سردار فرمانده محترم ناجا.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی