مطالعه کیفی ارزش گذاری مدیریت فرهنگی پلیس دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم انتظامی گروه اجتماعی

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

زمینه و هدف:دستیابی به یک الگوی مفهومی تلفیقی و منطبق با ماموریت ها و رسالت های بلند مدت نهاد پلیس دانش بنیان و جامعه محور است که می تواند پژوهش ساختارمند و فضای باز تحقیق و محیط اصیل دانش بنیان را در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مستحکم و همبسته نماید.پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مطالعه ارزش گذاری در سیستمی متفاوت به نام مدیریت فرهنگی پلیس دانش بنیان انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نظر نوع مطالعه در زمره پژوهش های کیفی و به روش تحلیل منطقی فرارونده یا تحلیل استعلایی از منابع و متون مستدل به بررسی موضوع پرداخته است.
یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن بود شناسایی دقیق منابع دانشی و ارزشی منطبق با مفاهیم اخلاقی اسلام، دارایی های فکری و تجربی، اشتراک گذاری دانش، تعالیم اسلام و قرآن و فرهنگ جامعه و مبین یک الگوی مفهومی تلفیقی و منطبق با ماموریت ها و رسالت های بلند مدت و ایجاد پلیس دانش است که این الگو می تواند پژوهش ساختارمند و فضای باز تحقیق و محیط اصیل دانش بنیان را در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مستحکم و همبسته نماید.
نتایج: نتایج به دست آمده از این تحقیق می تواند باعث جلو گیری از افت دانش،بهبود تصمیم گیری، ‏انعطاف پذیری و انطباق‏پذیری،مزیت‏رقابتی، توسعه دارایی افزایش محصول و مدیریت مشتری شود.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی