تأثیر مدیریت زمان و چابکی سازمانی در بهبود منابع انسانی در بخش دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد کمیجان، دانشگاه آزاد اسلامی،کمیجان، ایران

2 گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران

چکیده

این تحقیق باهدف بررسی نقش مدیریت زمان و چابکی سازمانی در بهبود منابع انسانی در بخش دولتی شهر کمیجان انجام گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری را مدیران و کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی شهر کمیجان در سال 1397 تشکیل داده است. این جمعیت 210 نفر بوده و به استناد جدول نمونه‌گیری مورگان تعداد 132 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین گردید که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای برگزیده شدند. که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای برگزیده شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها را پرسشنامه‌ی بهبود منابع انسانی با ضریب پایایی 89/0 ، پرسشنامه مدیریت زمان با ضریب پایایی 77/0، پرسشنامه چابکی سازمانی با ضریب پایایی 83/0 تشکیل داده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بهره‌برداری از شاخص‌های آمارتوصیفی، معادلات ساختاری و آزمون تحلیل مسیر و آزمون تی بوده است. در این رابطه از نرم‌افزارهای spss23 و PLS بهره‌برداری شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت زمان بر هر یک از متغیرهای انگیزش کارکنان ، رضایت شغلی ، خلاقیت و نوآوری، گرایش به آموزش و ماندگاری کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌دار داشته است. همچنین چابکی سازمانی بر هر یک از متغیرهای انگیزش کارکنان، رضایت شغلی ، خلاقیت ، گرایش به آموزش و ماندگاری کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌دار داشته است. در پیشنهادهای کاربردی تحقیق به مدیران دستگاه‌های دولتی اجرای برنامه‌های مدیریت زمان و چابکی سازمانی توصیه شده است.

تازه های تحقیق

مدیریت زمان، چابکی سازمانی، بهبود منابع انسانی، دستگاه‌های دولتی

کلیدواژه‌ها


چکیده
این تحقیق باهدف بررسی نقش مدیریت زمان و چابکی سازمانی در بهبود منابع انسانی در بخش دولتی شهر کمیجان انجام گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری را مدیران و کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی شهر کمیجان در سال 1397 تشکیل داده است. این جمعیت 210 نفر بوده و به استناد جدول نمونه‌گیری مورگان تعداد 132 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین گردید که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای برگزیده شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها را پرسشنامه‌ی بهبود منابع انسانی با ضریب پایایی 89/0 ، پرسشنامه مدیریت زمان با ضریب پایایی 77/0، پرسشنامه چابکی سازمانی با ضریب پایایی 83/0 تشکیل داده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بهره‌برداری از شاخص‌های آمارتوصیفی، معادلات ساختاری و آزمون تحلیل مسیر و آزمون تی بوده است. در این رابطه از نرم‌افزارهای spss23 و PLS بهره‌برداری شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت زمان بر هر یک از متغیرهای انگیزش کارکنان ، رضایت شغلی ، خلاقیت و نوآوری، گرایش به آموزش و ماندگاری کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌دار داشته است. همچنین چابکی سازمانی بر هر یک از متغیرهای انگیزش کارکنان، رضایت شغلی ، خلاقیت ، گرایش به آموزش و ماندگاری کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌دار داشته است. در پیشنهادهای کاربردی تحقیق به مدیران دستگاه‌های دولتی اجرای برنامه‌های مدیریت زمان و چابکی سازمانی توصیه شده است.

فهرست منابع
آقایی، میلاد؛ آقایی، رضا. (1393). ارایه الگوی مفهومی چابکی سازمانی. فصل نامه رشد فناوری. 1(29). 43-37.
ابراهیم نژاد، سعدالله . (1388). اندازه گیری چابکی سازمان‌های تولیدی در محیط های فازی. ماهنامه تدبیر. (207). صص27-20.
ابراهیمیان جلودار، یاسر. (1390). چابکی سازمانی: سرعت پاسخگویی و انعطاف‌پذیری سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. قائم شهر: دانشکاه آزاد اسلامی.
احمدی، آرمیندخت؛ هومن، حیدرعلی. (1386). بررسی عملی بودن مدیریت زمان در بین مدیران و معاونین دستگاه‌های دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
اسدی، سارا. (1393). بررسی رابطه مدیریت زمان و بهبود عملکرد مدیران شعب بانک کشاورزی استان کرمان. اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی. بابلسر: شرکت پژوهشی طرود شمال.
اسماعیلی عسگری، محسن. (1394). چابکی سازمانی . دومین همایش کلی و مدیریت حسابداری ایران. همدان: دبیرخانه دائمی همایش.
برقی، جعفر. (1395). رابطه هوش هیجانی با مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دوره ابتدایی اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد. اراک: دانشگاه آزاد اسلامی.
بلانچارد، گاتری. (1384). مدیریت زمان، وقت شناسی و هدف مندی . ترجمه فصل اله امینی. تهران: انتشارات فردا.
توماس، بت (2002). پرسشنامه مدیریت زمان. ترجمه حیدرعلی هومن. (1386). تهران : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
تسلیمی، محمدسعید.شرافت؛ ابوالفضل. (1393). ارزیابی عملکرد مدیران ارشد سازمان از دیدگاه مدیریت زمان. مجله ایرانی مطالعات مدیریت. 7 (2). 233- 223.
تیموریان، الهه؛ ولی خانی، ماشاء الله. (1394). بررسی چابکی سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان. کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی. تهران : دبیرخانه همایش.
جورکش، نسرین؛ شکرایی زاده، احمدرضا.(1395). بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت زمزم. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد. 137-126. تهران: دبیرخانه همایش.
جعفرنژاد، احمد؛ شهابی، بهنام. (1386). مقدمه ای بر سازمان چابک و تولید چابک . چاپ اول. تهران : نشر آوازه.
جی، راس. (2002). مدیریت زمان رمز موفقیت . ترجمه بهروز منیومنش. (1383). تهران : انتشارات ترمه.
خوش سیما، غلامرضا. (1382). مقدمه ای بر چابکی در سازمان. ماهنامه تدبیر. (134). 58-55.
دادالله پور، محسن. (1396). بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران در سازمان‌های دولتی و ادارات کل استان کرمان. پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت. شیراز: مؤسسه آموزشی مدیران خبره نارون.
فتحیان، محمد، شیخ، عاطفه. (1387). ارایه مدلی برای توسعه چابکی در سازمان‌ها. مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف. 26(2).138-127.
فرجاد, شهروز, قورچیان, نادر قلی, تقی پور ظهیر, علی. (1398). تعیین عوامل چابکی سازمانی دانشگاهها بر اساس مدل گلدمن و ناگل. نوآوری های مدیریت آموزشی, 14(1), 63-79.
گلشن، اصغر. (1387). بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان ( مطالعه موردی) صنعت پتروشیمی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. تهران : دانشگاه شاهد.
مصلحی، عبداله؛ صلاحی کجور، عظیم. (1395). ارتباط قدرت مدیران و مدیریت زمان، بهره‌وری نیروی انسانی ادارات ورزش و جوانان استان مازندران. ماهنامه پژوهش ملل. (10).58-45.
یعقوبی، نورمحمد و همکاران. (1393). مطالعه توانمندسازی ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی. فصل نامه اندیشه مدیریت راهبردی. 1 (11). 158-133.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی