الگوی یکپارچه سازی سیستم های مدیریت منابع انسانی و تاکتیک‌های جامعه‌پذیری کارکنان تازه وارد و تاثیر آن بر عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری پرورش داده و از آن نگهداری و استفاده مؤثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیش‌تر است. یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمان‌های بزرگ می‌شود این است که در همان ابتدای ورود کارکنان را با ارزش‌های کاری، اخلاق کاری و نگرش‌های سازمان آشنا می‌سازد. فرهنگ سازمانی، بایدها و نبایدهای سازمان را به کارکنان آموزش داده و فرایند جامعه‌پذیری را برای آنان انجام می‌دهد.
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر هم ردیفی نظام‌های منابع انسانی و تاکتیک‌های جامعه‌پذیری کارکنان تازه وارد بر عملکرد آنان انجام و روش تحقیق آن توصیفی و جامعه آماری را تعداد 250 نفر از کارکنان جدید الاستخدام شرکت صنایع غذایی ماسترفوده تشکیل می‌دهند. حدود 234 پرسشنامه جمع آوری گردید. این پژوهش دارای 1 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی می‌باشد که توسط آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس (آنووا) مورد آزمون قرار گرفته است.
که در نتیجه فرضیات تحقیق هم سویی میان نظام‌های منابع انسانی و تاکتیک‌های جامعه‌پذیری مورد تأیید قرار گرفت و نتایج نشان می‌دهد که هم سویی تاکتیک‌های جامعه‌پذیری و سیستم‌های منابع انسانی موجب بهبود عملکرد پرسنل می‌شود.

تازه های تحقیق

سیستم‌های مدیریت منابع انسانی، تاکتیک‌های جامعه‌پذیری، عملکرد شغلی

کلیدواژه‌ها


چکیده
هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری پرورش داده و از آن نگهداری و استفاده مؤثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیش‌تر است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر هم ردیفی نظام‌های منابع انسانی و تاکتیک‌های جامعه‌پذیری کارکنان تازه وارد بر عملکرد آنان انجام گرفت. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس، تلفیقی از نظرات لپاک و اسنل (2000) و وان مانن و شاین (1979) است. بر اساس دیدگاه یکپارچگی معماری منابع انسانی شاغلین سازمان یکسان نیستند و مشاغل دسته بندی های متفاوتی به لحاظ ارزش استراتژیک به خود اختصاص می دهند؛ لذا تاکتیک‌های جامعه‌پذیری آنان نیز متفاوت خواهد بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و جامعه آماری را تعداد 250 نفر از کارکنان جدید الاستخدام شرکت صنایع غذایی ماسترفوده تشکیل می‌دهند. حدود 234 پرسشنامه جمع آوری گردید. این پژوهش دارای 1 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی می‌باشد که توسط آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس (آنووا) مورد آزمون قرار گرفته است. که در نتیجه فرضیات تحقیق هم سویی میان نظام‌های منابع انسانی و تاکتیک‌های جامعه‌پذیری مورد تأیید قرار گرفت و نتایج نشان می‌دهد که هم سویی تاکتیک‌های جامعه‌پذیری و سیستم‌های منابع انسانی موجب بهبود عملکرد پرسنل می‌شود.

منابع فارسی
ابوالحسنی، یاسر. بیژنی، محمد و مختاری، مهران. (1398). تبیین رابطه جامعه‌پذیری سازمانی با تعادل کار و زندگی.
آردان، تیموتی اس. (1387). آمار به زبان ساده در پژوهش‌های آموزشی، روان‌شناسی و علوم اجتماعی، ترجمه عبدالوهاب خادمی شمامی، تهران: نشر نی.
اعتباریان، اکبر و خلیلی، مسعود. (1396). رابطه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با جامعه‌پذیری سازمانی. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. (35)، 106ـ81.
اعتباریان، اکبر. (1387). تعیین میزان عوامل سازمانی در جامعه‌پذیری کارکنان و اثربخشی فرایند جامعه‌پذیری در دانشگاه کازرون. مجله دانشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 20 (2)، 42ـ19.
افراسیابی، رویا و رباط جزی، محمدعلی. (1398). بررسی رابطه بین آرزوهای شغلی با جامعه‌پذیری و مسئولیت پذیری اجتماعی.
باقرفر، محمدرضا. جنتی، لیلا و بیگ، مینا. (1397). تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی بر فرهنگ سازمانی.
خدایاری ابلی، حمیدرضا. (1398). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر چابکی منابع انسانی.
خلیلی، کرم و فاضلی، نیلوفر. (1398). بررسی تأثیر تناسب شخص_ شغل بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی.
دلوی، محمدرضا و کدخدایی الیادراتی، مژگان. (1393). الگوی معماری منابع انسانی و ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان.
رضایی میرقائد، علی. سید نقوی، میر علی. دهقانان، حامد و امیری، مقصود. (1396). بررسی و تعیین کارکردهای بهره‌ور منابع انسانی براساس مدل معماری منابع انسانی. نشریه مدیریت و بهره‌وری 10 (40)، 220ـ185.
رنجبریان، رسول. (1392). معماری منابع انسانی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه 166
سرمد، زهره. بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه.
سید جوادین، سیدرضا و جلیلیان. (1391). تئوری‌های مدیریت، تهران انتشارات نشر دانش، چاپ اول.
سید جوادین، سیدرضا. شهبازمرادی، سعید. حسنقلی‌پور، طهمورث و داوری، علی. (1389). سنجش آمادگی الکترونیک در معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک )پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران(، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران2 (5)، 35ـ52.
طاهری، الهام. محمد داودی، امیرحسین و جعفری، پریوش. رابطه بین اخلاق حرف‌های و جامعه‌پذیری سازمانی میان کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فصل نامه علمی پژوهشی طب و تزکیه، 26 ، (4) ، صفحه 258 تا.271
عبدالهی، بیژن و همتی، مریم. (1393). رابطه جامعه‌پذیری و تعهدسازمانی بین کارکنان دو سازمان داوطلبان و جوانان جمعیت هلال احمر. نشریه امداد و نجات، 6 (1)، 54ـ43.
علی‌زاده، مهدی و محمدپور، مرتضی. (1397). تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده‌سازی معماری مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی سبک رهبری. فصلنامة علمی پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 6 (3)، 217ـ246.
قنبری، سیروس. زندی، خلیل و امانی، سعادت. (1396). رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و بی تفاوتی سازمانی در پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری. 6 (6).
کریمی، رامین. (1394). راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS، تهران: نشر هنگام.
مرادی، مرتضی و روستایی، ساناز. (۱۳۹۵). بررسی اثر جامعه‌پذیری بر جو اخلاقی، تعهد، هویت و رفتار شهروندی سازمانی. پژوهش نامه مدیریت تحول. 7 (14)، 129ـ154.
میرز، لاورنس اس. گامست، گلن و گارینو، ا.جی. (1391). پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر)، ترجمه حسن پاشا شریفی و دیگران، تهران: رشد.
نیک‌پور، امین. چمنی‌فرد، راحله و رجایی نژاد، میثم. (1391). نقش جامعه‌پذیری کارکنان در اثربخشی و کارایی سازمانی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 150، 25ـ20.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی