جرائم مالی کارکنان ناجا؛ عوامل زمینه ای و راهکارهای مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

چکیده

جرائم مالی کارکنان ناجا از درجه اهمیت بالایی در ساختار نظم بخشی نیروهای مسلح و نظم اجتماعی برخوردار است. پلیس و دیگر سازمان های دولتی در تمام کشور ها با پدیده جرائم مالی رو به رو هستند. هدف این پژوهش مطالعه عوامل زمینه ای موثر بر ارتکاب جرائم مالی توسط کارکنان ناجا و ارائه راهکارهای مدیریتی است. نمونه آماری این تحقیق شامل 25 نفر از نخبگان ناجا بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل محتوای کیفی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهمترین عوامل موثر بر ارتکاب جرائم مالی توسط کارکنان ناجا عبارتند از: پایین بودن حقوق و مزایا، ضعف نظارت، مشکلات اقتصادی جامعه، نارسایی قوانین، عدم رضایت شغلی، افزایش زحمت ارتکاب جرم، افزایش خطرات قبل پیش بینی، کاهش منافع قابل پیش بینی، کاهش تحریک، حذف بهانه، عدم امنیت شغلی و ... بیشترین و مهمترین راهکارهای پیشنهاد شده در این تحقیق را می توان به ترتیب در قالب عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی و عوامل فردی بر شمرد.

کلیدواژه‌ها


جرائــم مالــی کارکنــان ناجا از درجه اهمیت بالایی در ســاختار نظم بخشــی نیروهای مســلح و نظم ها با پدیده جرائم مالی رو به رو های دولتی در تمام کشور اجتماعی برخوردار اســت. پلیس و دیگر سازمانای مؤثر بر ارتکاب جرائم مالی توســط کارکنان ناجا و ارائه هســتند. هدف این پژوهش مطالعه عوامل زمینهکارهای مدیریتی اســت. روش این تحقیق از نوع کیفی با اســتفاده از اســتراتژی تحلیل محتوای کیفی راه مورد تحقیقاتی بوده است که در ناجا در خصوص 41اســتفاده بوده است. نمونه آماری این تحقیق شــامل های باشــد. یافته گیری هدفمند می گیری از نوع نمونه جرائم مالی کارکنان انجام شــده اســت. روش نمونهترین عوامل مؤثر بر ارتکاب جرائم مالی توســط کارکنان ناجا عبارتند از: دهد که مهم این تحقیق نشــان میبودن حقوق و مزایا، ضعف نظارت، مشکلات اقتصادی جامعه، نارسایی قوانین، عدم رضایت شغلی، پایینبینی، کاهش تحریک، بینی، کاهش منافع قابل پیش افزایش زحمت ارتکاب جرم، افزایش خطرات قبل پیشکارهای اقتصادی، سازمانی دهد که تأکید بر راه حذف بهانه، عدم امنیت شغلی. نتایج این تحقیق نشان میتواند تواند در کنترل جرائم مالی کارکنان مؤثر واقع شود و توجه و تمرکز بر عوامل اقتصادی می و فردی میتا حدود زیادی از گسترش این نوع از جرائم بکاهد.