بررسی نقش تعدیل کننده تاب آوری در اثر کمال گرایی بر فرسودگی شغلی (موردمطالعه: اداره کل زندان ها، اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، ایران

چکیده

ماهیت شغلی و محیط کاری مراکز اصلاح و تربیت همچون زندان به گونه ای است که باعث می شود درصد بیشتری از کارکنان فرسودگی شغلی را تجربه کنند. در این میان، برخی ویژگی های شخصیتی کارکنان از قبیل کمال گرایی و تاب آوری می تواند بر آن مؤثر باشند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تعیین اثر کمال‌گرایی بر فرسودگی شغلی با توجه نقش تعدیل‌کنندگی تاب‌آوری می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها، از نوع پیمایشی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 218 نفر از کارکنان اداره کل زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان جنوبی بودند که حجم نمونه براساس جدول جرسی و مورگان برابر 135 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع-آوری اطلاعات، از پرسشنامه‌ی کمال‌گرایی تری شورت و همکاران (1995)، پرسشنامه‌ی فرسودگی شغلی مزلاچ (1981)، پرسشنامه‌ی تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شده است. برای ارزیابی روایی از روایی همگرا و واگرا و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد . جهت بررسی فرضیات تحقیق با بهره گیری از نرم‌افزارSPSS21 از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد، یافته‌های پژوهش نشان داد که اگرچه کمال گرایی مثبت و منفی بطور مستقیم بر فرسودگی شغلی تاثیرگذار می باشند اما متغیر تاب آوری اثر هر یک از آنها در پیش بینی فرسودگی شغلی را بطور معناداری تعدیل می نماید.

تازه های تحقیق

فرسودگی شغلی، تاب آوری، کمال گرایی، اداره کل زندان ها، اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی

کلیدواژه‌ها


ماهیت شغلی و  محیط کاری مراکز اصلاح و تربیت همچون زندان به گونه­ای است که باعث می­شود درصد بیشتری از کارکنان فرسودگی شغلی را تجربه کنند. در این میان، برخی ویژگی­های شخصیتی کارکنان از قبیل کمال­گرایی و تاب­آوری می­تواند بر آن مؤثر باشند.  در این راستا، هدف پژوهش حاضر تعیین اثر کمال‌گرایی بر فرسودگی شغلی با توجه نقش تعدیل‌کنندگی تاب‌آوری می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها، از نوع پیمایشی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 218 نفر از کارکنان اداره کل زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان جنوبی بودند که حجم نمونه براساس جدول جرسی و مورگان برابر 135 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات، از پرسشنامه­ی کمال‌گرایی تری شورت و همکاران (1995)، پرسشنامه­ی فرسودگی شغلی مسلش (1981)، پرسشنامه­ی تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شده است. برای ارزیابی روایی از روایی همگرا و واگرا و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت بررسی فرضیات تحقیق  با بهره­گیری از  نرم‌افزارSPSS21  از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد، یافته­های پژوهش نشان داد اگرچه کمال­گرایی مثبت و منفی بطور مستقیم بر فرسودگی شغلی تاثیرگذار می باشند اما متغیر تاب­آوری اثر هر یک از آنها در پیش بینی فرسودگی شغلی را بطور معناداری تعدیل می نماید

قادری، اسماعیل؛ بیاضی، محمدحسین، (1393)، بررسی رابطه بین تاب‌آوری و هیجان‌خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس، دانش انتظامی خراسان رضوی، 7(27)، 78-53.
سردارزاده، فرشته، ژیان باقری، معصومه، فراهانی مشهدی، ملکه، (1395)، نقش تاب­آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، سال (3)، شماره(4)، صفحات: 77-61.
سیدی اصل، سیدتیمور؛ راه نجات، امیرمحسن؛ الیکائی، محمدمهدی؛ خادمی، مژگان؛ شاهدحق‌قدم، هاله؛ تقوا، ارسیا؛ (1399)، نقش تاب‌آوری، هیجان‌های مثبت و منفی و توانایی‌های منش در پیش‌بینی فرسودگی شغلی کارکنان نیروهای مسلح، فصلنامه علمی-پژوهشی ابن سینا، دوره 22، شماره 4، صفحات: 13-4.
شفیع آبادی، عبداله، نیکنام، ماندانا، (1394)، رابطه کمال­گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه­ای خویشتن­پذیری غیرمشروط، مطالعات روان شناختی، دوره 11، شماره 1، صفحات: 139-115.
عبدی، رضا، شعبانی، نقی، جاویدفر، سمیه، پاک، راضیه، (1396)، رابطه بین کمال­گرایی و فرسودگی شغلی: نقش واسطه­ای اعتیاد به کار، مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمان، دوره ۴، شماره ۲، صفحات ۱۶-۱.
عرفانی زاده، فریبرز، میهن خواه، مسلم، شاهرخی، مسلم، هاشمی رزینی، حبیب اله، (1395)،  بررسی رابطه کمال­گرایی و فرسودگی شغلی در بین مدیران، فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا، دوره 7، شماره 45، صفحات: 54-33.
مک وندی، بهنام، اسدزاده، نیما، (1395)، رابطه کمال­گرایی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان، مجله روانشناسی اجتماعی، دوره 4، شماره 41، صفحات: 37-25.