بررسی تأثیر عملکرد مدیریت منابع انسانی بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در یک شرکت دانش‌بنیان با توجه به نقش میانجیگری مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر عملکرد مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در یک شرکت دانش‌بنیان می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، محققین یک شرکت دانش‌بنیان بوده و نمونه آماری 172 نفر از شاغلین که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول فعالیت‌های پژوهشی می‌باشند و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده و میزان پایایی به روش آلفای کرونباخ که 898/0 محاسبه شد. یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر، نشان می‌دهد که بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و ظرفیت مدیریت دانش و نگهداشت پرسنل دانش‌محور رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین تناسب فرد و شغل و نگهداشت و تمایل به تداوم فعالیت کارکنان رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین هر یک از عوامل عملکرد مدیریت منابع انسانی جبران خدمات و شناخت ارزش کارکنان، طراحی شغل و ارتقاء شغلی، آموزش و توسعه شغل، مشارکت و ارزیابی عملکرد، محیط کاری رضایت‌بخش و نگهداشت و تمایل به تداوم فعالیت کارکنان رابطه معنی‌دار وجود دارد و بین هریک از فرآیندهای مدیریت دانش (اکتساب دانش، تسهیم دانش و کاربرد دانش و نگهداشت) و تمایل به تداوم فعالیت کارکنان نیز رابطه معنی‌دار وجود دارد.

تازه های تحقیق

مدیریت منابع انسانی، نگهداشت کارکنان دانش‌محور، مدیریت دانش، شرکت دانش‌بنیان

کلیدواژه‌ها


چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر عملکرد مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش بر نگهداشت کارکنان دانش‌محور در یک شرکت دانش‌بنیان می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، محققین یک شرکت دانش‌بنیان بوده و نمونه آماری 172 نفر از شاغلین که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول فعالیت‌های پژوهشی می‌باشند و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده و میزان پایایی به روش آلفای کرونباخ که 898/0 محاسبه شد. یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر، نشان می‌دهد که بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و ظرفیت مدیریت دانش و نگهداشت پرسنل دانش‌محور

 

 • اخوان، پیمان، رحیمی، اکبر (1392)، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل انگیزشی مؤثر بر اشتراک دانش در یک سازمان صنعتی، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال اول، شماره 2، صفحات 107-133.
 • اخوان، پیمان، زاهدی، محمدرضا (1392) بررسی تأثیر سرمایه فکری  و تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی شرکت‌های نرم‌افزاری، همایش مدیریت دانش.
 • آرمسترانگ، مایکل. (1380). راهبردهای مدیریت منابع انسانی. ترجمه خدایار ابیلی و حسن موفقی. چاپ اول. تهران: نشر فردا.
 • آرمسترانگ، مایکل. (1381). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ترجمه‌ی محمد اعرابی و داود ایزدی. تهران. انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • اصیلی، غلامرضا و قدیریان، عباسعلی. (1385). مدیریت بر کارکنان نخبه؛ چالش‌های علل ترک و ماندگاری در سازمان‌های دانش‌مدار. چهارمین اجلاس بین‌المللی مدیریت. تهران.
 • حسنوی، رضا، زاهدی، محمدرضا، دهقان ده جمالی، حسن (1392) ارائه چارچوبی برای استخراج دانش ضمنی در سازمان‌های پژوهش محور فصل‌نامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی تابستان 91 شماره  6

 

 • جهانگیری، علی و مهر علی، امیر هوشنگ. (1387). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی «ویژه مدیریت». سال هشتم، شماره 29، ص 56-37.
 • داونپورت، تامس؛ پروساک، لارنس. (1379). مدیریت دانش. ترجمه دکتر حسین رحمان سرشت. نشر ساپلو.
 • دانش فرد، کرم‌الله. (1385). اداره اثربخش سازمان‌های دانایی‌محور. مجله تدبیر. شماره یک‌صد و هفتاد و چهارم. ص 20-18.
 • رزقی رستمی، علیرضا. (1383). بررسی علل ترک خدمت کارکنان در شرکت ملی گاز ایران. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
 • زاهدی، محمدرضا، اخوان ، پیمان، محرابی، مهران(1392) بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی سرمایه انسانی شرکت کننده دفاع مقدس، همایش پیشکسوتان دفاع مقدس
 • زاهدی، محمدرضا، حسنوی، رضا، حاج قاسمی ، رضا، دهقان ده جمالی، حسن(1395)، طراحی مدل سرمایه فکری در سازمان های پژوهش محور، فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی
 • ساترلند، جاناتان و کانول، دیان. (1390). مفاهیم کلیدی مدیریت منابع انسانی. ترجمه مهدی مشفق. چاپ اول. تهران: نشر دانشگاه امام صادق (ع).
 • سعید‌پور، بهمن. (1385). شناسایی عوامل مؤثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی متخصص از دیدگاه مدیران ایران‌خودرو و ارائه راه‌حل‌های مناسب. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • عدلی، فریبا. (1384). مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش. (چاپ اول). تهران. انتشارات فراشناختی اندیشه.
 • طاهری‌یگانه، عباس (1392) تأثیر عملیات مدیریت منابع انسانی بر ماندگاری کارکنان دانشی با تأکید بر تعهد سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد واحد قزوین.
 • کاست، کارل. (1382). مدیریت دانش از دیدگاه یک راهبرد تجاری. ترجمه صدیقه احمدی. ماهنامه علوم اطلاع‌رسانی. دوره 3 و 4. شماره 18
 • مهدوی، محمد. (1388). طراحی الگوی سنجش آمادگی سازمانی در جهت سازمان دانش‌محور (مورد‌کاوی: مرکز توسعه فناوری‌های نوین). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • میرسپاسی، ناصر. (1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. (ویرایش سوم). تهران. انتشارات میر.