بررسی و تحلیل اضطراب، جرات ورزی و دلبستگی در افراد وابسته به مواد مخدر و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نیروی انتظامی

چکیده

مسئله اعتیاد و مصرف مواد، امروزه پا از مرزهای بهداشتی و درمانی فراتر گذاشته و به یک معضل
اجتماعی تبدیل شده است. افزایش مصرف مواد مخدر طی قرون گذشته نگرانی روز افزونی را برای جوامع
در پی داشته است. اعتیاد به عنوان یکی از غم انگیز ترین معضالت جوامع امروزی، یک بیماری مزمن و
عود کننده است که شروع و تداوم آن متأثر از تعامل عوامل مختلف ژنتیکی، روانی، اجتماعی و محیطی
می باشد. در این پژوهش به شناخت هر چه بیشتر عوامل زمینه ساز اعتیاد به مواد مخدر پرداخته و
اضطراب، جرات ورزی و سبک دلبستگی در افراد وابسته به مواد مخدر و عادی مورد بررسی قرار گرفت.
در نتایج حاصله از پژوهش به کمک آزمون های مربوطه، بطور واضح به اثبات رسید که اضطراب، جرات
ورزی و سبک دلبستگی افراد معتاد و عادی تفاوت های فراوان و ملموسی با یکدیگر دارند. کارشناس ارشد سید روح الله حسینی فرزند سیدحسن

تازه های تحقیق

اضطراب، جرأت ورزی، سبک‎های دلبستگی، افراد وابسته،  موادمخدر و محرک. 

کلیدواژه‌ها


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اضطراب، جرات ورزی و سبک دلبستگی در افراد وابسته به مواد مخدر و محرک و عادی انجام شده است. روش تحقیق علی ـ مقایسه‎ای بوده و جامعه آماری پژوهش را تمامی افراد سالم (از نظر مصرف مواد مخدر و محرک ) و افراد مصرف‎کننده مواد مخدر و محرک تشکیل داده اند. نمونه آماری از این جامعه براساس اندازه نمونه پیشنهاد شده در پژوهش‎های علی ـ مقایسه‎ای 100 نفر برای هر گروه تعیین شده است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش ، پرسشنامه خودآزمایی اضطراب زانگ (1970)، پرسشنامه سبک‎های دلبستگی هازن و شیور (1987) و پرسشنامه جرأت ورزی کمبریل و ریچی (1975) بوده است که داده ها  با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد اضطراب در بین افراد وابسته به مواد و افراد عادی، تفاوت معناداری دارد ( ). همچنین نتایج نشان داد جرأت ورزی در بین افراد وابسته به مواد مخدر و محرک و افراد عادی، تفاوت معناداری وجوددارد ( ). از طرفی سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در افراد عادی و افرادوابسته به مواد مخدر به طور معناداری با هم متفاوت هستند( ). نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد همه مولفه‎های اضطراب، جرات ورزی و سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در افراد عادی و وابسته به مواد مخدر بطور معناداری با هم متفاوت هستند ( ). در نتیجه می‎توان گفت افرادی که از ویژگی‎های شخصیتی جرأت ورزی پایینی برخوردارند و دارای اضطراب بالا نسبت به دیگران هستند و یا از سبک دلبستگی منفی (اجتنابی و دوسوگرا) برخوردارند بیشتر در معرض مصرف مواد مخدر و محرک قرار می‎گیرند.

منابع
اتیکسون، ز. ا، اتیکسون، ر . س، اسمیت، ا. د. ج. توان، ه. س. (2002). زمینه روانشناسی هیلکارد. ترجمه براهنی و همکاران (1381). تهران: انتشارات رشد.
آرام. ت. (1393). تأثیر آموزش مهارت‎های جرات ورزی بر مهارت حل مسأله و بهزیستی روانشناختی نوجوانان. پایان‎نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
اسمیت، ا و دیگران. (1385). زمینه روانشناسی هیلکارد. ترجمه ن. پورافکاری. تهران: شهراب.
امانی، ر، اعتمادی، ع. فاتحی زاده م، و بهرامی، ف (1391). رابطه میان سبکهای دلبستگی و سازگاری اجتماعی، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، 19 (17-5).
امانی، ر، اعتمادی، ع، فاتحی زاده. م، و بهرامی. ف (1391). رابطه میان سبک‎های دلبستگی و سازگاری اجتماعی دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، 19 33-32.
اناری، آ. شفیعی تبار، م و پوراعتماد، ح. (1390). بررسی و مقایسه وضعیت اختلال اضطراب اجتماعی و کمرویی در مردان معتاد و غیرمعتاد اعتیاد پژوهی، (17). 20- 7.
بخشی پور رودسری، ع. محمود علیلو، م. و ایرانی، س (1387). مقایسه ویژگی‎ها و
اختلال‎های شخصیت راهبردهای مقابله‎ای معتادان خودمعرف و گروه بهنجار، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14 (3)، 297ـ 289.
بشارت، م. غفوری، ب. و رستمی، ر. (1386). مقایسه سبک‎های دلبستگی بیماران مبتلا به اختلال‎های مصرف مواد و غیرمبتلا، مجله پژوهشی دانشکده پزشکی شهید بهشتی، 31 (3)، 271- 265.
بهادری خسروشاهی، ج. و خانجانی، ز (1393). ارتباط راهبردهای مقابله‎ای و خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. سال چهاردهم، شماره 3، پیاپی 53. 90-80.
بهزاد، ن. (1390). تأثیر آموزش مهارت جرات ورزی بر خودکارآمدی و انتخاب رشته دانشگاهی دانش آموزان دختر منطقه ورامین، پایان‎نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی ـ دانشگاه الزهرا (س)
پاول، ت. ج و انرایت، س. ج. (1978). کنترل اضطراب و استرس، ترجمه حسن توزنده جانی و نسرین کمال پور. (1376). دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نشر موندیز.
پاول، ت. ج و انرایت، س. ج، (1991). فشار روانی، اضطراب و راه‎های مقابله با آن، ترجمه عباس بخشی پور رودسری و حسن صبوری مقدم. (1393). مشهد؛ انتشارات آستان قدس رضوی.
خوش لهجه صدق، م. و صلیبی، ز (1393). بررسی رابطه سبک‎های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن متاهل دانشگاه تربیت مدرس. جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 6 (1). 107ـ 75.
خیری، ط، عبداللهی، م. و شاهقلیان، م (1392). مقایسه هوش هیجانی، سبک دلبستگی و عزت نفس در افراد معتاد و غیرمعتاد روان‎شناسی سلامت. 3 (7) 69ـ 81.
ذوقی، بیتا (1389)، رابطه جرأت ورزی و غیر جرأت ورزی (پرخاشگری، ؟؟؟؟؟؟ پذیری و انفعالی) با مصرف مواد مخدر در مردان معتاد، معتادان ترک کرده و مردان غیرمعتاد شهر تهران در سال 1389. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره).
زارعی، ا. (1393). بررسی اثربخش آموزش مهارت رفتار جرأت مندانه بر تصمیم‎گیری و کمالگرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
شبانی، ر. (1393). تدوین مدل ساختاری بهزیستی روانی براساس سبک دلبستگی به والدین با میانجی گری دلبستگی بزرگسالی، دلبستگی به خدا و شفقت به خود. پایان نامه دکترای تخصصی روانشناسی عمومی و میان رشته‎ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
شمشادی، ه (1395). اثربخشی آموزش برنامه مبتنی بر سپاسگزاری بر کاهش اضطراب وجودی و افزایش سپاسگزاری، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س).
کارخانه، پ، جزایری، ر. بهرامی، ف و فاتحی زاده، م. (1394). بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر خودمتمایزسازی بوئن بر جرأت ورزی زنان متاهل اصفهان، نشریه شخصیت و
تفاوت‎های فردی. 7 (4). 183ـ 167.
ماسن پ، کیگان، ج، هوستون، ا و کانجر، ج. (1394). رشد و شخصیت کودک، ترجمة مهشید یاسایی، تهران: نشر مرکز.
محطاط، ا. (1395). اثربخشی داروی گیاهی بادرنجبویه بر کاهش اضطراب امتحان و بهبود مؤلفه‎های زیستی اضطراب در دختران دانش آموز دوره دوم و سوم هنرستان، پایان‎نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه پیام نور استان تهران.
مشاک، ر. (1385). مقایسه باورهای غیرمنطقی، حمایت اجتماعی و اضطراب اجتماعی
دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل و غیرشاغل دبیرستان‎های شهر اهواز، پایان‎نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.