دوره و شماره: دوره 11، شماره 62، زمستان 1399، صفحه 1-174 (فصلنامه منابع انسانی ناجا سال چهاردهم، شماره 62، زمستان 1399) 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی پلیس جمهوری اسلامی ایران

صفحه 9-38

محمدرضا باباپور؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ داود دعاگویان


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی