دوره و شماره: دوره 12، شماره 64، تابستان 1400، صفحه 1-188 (فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا- سال پانزدهم، شماره 64، تابستان 1400)