دوره و شماره: دوره 3، شماره 30، زمستان 1391 
4. چابکی سازمانی الزامی برای سازمان ها ی پلیسی در هزاره سوم

صفحه 97-116

دکتر یوسف محمدی مقدم؛ دکتر سید مهدی الوانی؛ فرزانه صداقت پور


6. سرمایه‌های فکری و مدیریت دانش: پژوهشی در سازمان‌های دانش‌بنیان

صفحه 131-158

میرعلی سیدنقوی؛ سجاد خانی پردنجانی؛ حسین علیزاده


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی