دوره و شماره: دوره 1، شماره 22، زمستان 1389 
5. جانشین پروری؛ تداوم اجرایی، ثبات سازمانی

صفحه 91-110

فاطمه خالوندی؛ بی‍ژن رضایی؛ بی‍ژن رضایی؛ بی‍ژن رضایی


6. مدل مطلوب تعالی منابع انسانی

صفحه 111-134

بهزاد شهبازی؛ صادق شکرزاده؛ فرشته شیری


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی