دوره و شماره: دوره 9، شماره 54، زمستان 1397، صفحه 9-166 
4. تأثیر منش بر دلبستگی شغلی کارکنان ناجا

صفحه 77-102

داریوش غلام زاده؛ امیر حسین یاوری بافقی


5. طراحی و تدوین نظام جامع خدمات برای کارکنان مأمور به خدمت و منتسبین ناجا

صفحه 103-138

اقبال حسینی صدر؛ امیرحسین یاوری بافقی؛ ضیاء افرازکنجین


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی