اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا به شرح زیر است.

1. تبیین مفاهیم و مبانی موضوعات منابع  انسانی در بستر سازمان پلیس و جامعه.

2. فراهم کردن بستر لازم به منظور انتشار و اشاعه دستاوردهای اصیل و جدید پژوهشگران، مراکز پژوهشی و صاحبنظران دانش مدیریتی مرتبط با اهداف فصلنامه در سازمان پلیس.

3. تولید علم به‌منظور دستیابی به جایگاه پلیس الهام بخش منطقه و جهان اسلام در حوزه مدیریت منابع انسانی پلیس در راستای سند چشم‌انداز ناجا.

4. کمک به سطح ارتقاء علمی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران مرتبط و تقویت و ارتقاء قابلیت‌های مدیریتی و علمی مدیران و فرماندهان در حوزه مدیریت منابع پلیس.

5. گسترش دانش و فرهنگ مدیریتی و تربیت مدیرانی توانمند مبتنی بر آموزه های اسلامی در جامعه پلیس.

6. ترغیب دانشجویان و پژوهشگران به پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی پلیس.