اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ناصر میرسپاسی

عضویت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و رئیس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد

nassermirsepassiyahoo.com

مدیر مسئول

محمد زارعی

معاون نیروی انسانی ناجا

zarei1398iyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سید حسین ابطحی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

seyedhoseinabtahiyahoo.com

داریوش رحمتی

رئیس مرکز تحقیقات نیروی انسانی ناجا

drahmati_46yahoo.com

میر علی سید نقوی

دانشکده مدیریت و حسابدارى

asnagaviyahoo.com

محمدرضا کرامتی

دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

mkeramatyut.ac.ir

داریوش غلام زاده

دانشکده مدیریت

golamzadeh33yahooo.com

حسن ملکی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

malaki_cuyahoo.com

امیر حسین یاوری

هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

yadyarchmail.ir

حاجیه رجبی فرجاد

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین گروه مدیریت منابع انسانی

hajieh_rajabiyahoo.com

مدیر اجرایی

اعظم چهاردولی

مدیر اجرایی

azam42liyahoo.com
021-81824008